دستگاه الکتروفیزیولوژیک

وایرلس Biosignalsplux مدل 8 کاناله

دستگاه الکتروفیزیولوژیک

وایرلس Biosignalsplux مدل 4 کاناله