سنسورهای تخصصی

sEMG

سنسور

الکترومایوگرافی سطحی

vEMG

سنسور

الکترومایوگرافی کف‌لگن

EEG

سنسور

الکتروآنسفالوگرافی

ECG

سنسور

الکتروکاردیوگرافی

fNIRS

سنسور

طیف سنجی مادون قرمز

Respiration

سنسور

تنفس

ACC

سنسور

شتاب‌سنج سه‌بعدی

BVP

سنسور

ضربان‌سنج قلبی

EDA

سنسور

سنجش فعالیت الکتریکی پوست

Force Plate

سنسور

فورس پلیت

GON

سنسور

الکتروگونیومتری

SpO2

سنسور

سنجش سطح اشباع اکسیژن در خون

Temp

سنسور

سنجش دمای بدن

FSR

سنسور

سنجش نیروی سطحی

EOG

سنسور

الکتروآکولوگرافی

Load Cell

سنسور

لودسنج